Sunday, 17 February 2008

Doa sesudah Shalat Ziarah

Sesudah ziarah kepada Nabi saw disunnahkan shalat dua rakaat, dan pahalanya dihadiahkan kepada beliau. Dan sesudah shalat ziarah membaca doa berikut:

Bismillâhir Rahmânir Rahîm
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin wa âli Muhammad

Allâhumma innî shallaytu wa raka`tu wa sajadtu laka wahdaka la syarîka laka, liannash shalâta war rukû`a was sujûda la takûnu illâ laka, liannaka Antallâhul ladzi lâilâha illâ Anta. Allâhumma wahatânir rak`atâni hadiyyatun minnî ilâ sayyidî wa mawlâya Rasûlillâhi shallallâhu `alayhi wa âlihi, fataqabbalhumâ minnî biahsani qabûlika, wa’jurnî `alâ dzâlika biafdhali amalî wa rajâî fîka wa fî rasûlika ya Waliyyal mu’minîn.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya

Ya Allah, sungguh kulakukan shalat, ruku’ dan sujud hanya kepada-Mu Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Mu. Karena sesungguhnya shalat, ruku’ dan sujud itu dilakukan hanya kepada-Mu, karena Engkau adalah Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau. Ya Allah, shalat dua rakaat ini kuhadiahkan untuk junjunganku dan kekasihku Rasulullah saw. Maka terimalah shalat ini dengan sebaik-baiknya penerimaan, dan anugerahkan kepadaku dengan shalat ini pahala yang paling utama karena semua ini adalah keinginanku dan harapanku pada-Mu dan Rasul-Mu wahai Pelindung kaum mukminin.

Allâhumma innaka qulta li-Nabiyyika Muhammadin shallallâhu ‘alayhi wa آlih (wa law annahum idz zhalamû anfusahum jâûka fastaghfarullâha wastaghfara lahumur Rasûlu la-wajadullâha Tawwâban Rahîmâ), wa lam ahdhur zamâna Rasûlika ‘alayhi wa âlihis salâm. Allâhumma qad zurtuhu râghiban tâiban min say-i ‘amalî, wa mustaghfiran laka min dzunûbî wa muqirran laka bihâ, wa Anta a’lamu bihâ minnî, wa mutawajjihan ilayka bi-Nabiyyika Nabiyyir rahmah shalawâtuka ‘alayhi wa âlihi, faj’alnî Allâhumma bi-Muhammadin wa ahli baytihi ‘indaka wajîhan fid dun-yâ wal âkhirah wa minal muqarrabîn. Yâ Muhammadu yâ Rasûlallâh, bi-abî anta wa ummî, ya Nabiyallâh yâ Sayyida khalqillâh innî atawajjahu bika ilallâhi Rabbika wa rabbî li-yaghfira-lî dzunûbî wa yataqabbala minnî ‘amalî wa yaqdhi-lî hawâijî, fa-kun-lî syafî’an ‘inda Rabbika wa Rabbî, fa-ni’mal mas-ulul mawlâ Rabbî wa ni’masy syafî’ anta yâ Muhammadu ‘alayka wa ‘alâ ahli baytikas salâm. Allâhumma wa awjaba-lî minkal maghfirata war rahmata war rizqal wasî’ath thayyiban nâfi’a kamâ awjabta liman atâ Nabiyyaka Muhammadan shalawâtuka ‘alayhi wa âlihi wa huwa hayyun, fa-aqarra lahu bi-dzunûbihi wastaghfara lahu Rasûluka ‘alayhi wa âlihis salâm fa-ghafarta lahu bi-rahmatika yâ Arhamar râhimîn, wa shallallâhu alâ Muhammadin wa âlihith thahirîn.

Ya Allah, Engkau berfirman kepada Nabi-Mu Muhammad saw: “Kalau sekiranya mereka ketika menzalimi dirinya (berbuat dosa) datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka dapati Allah Maha Menerima taubat lagi Maha Menyayangi.” (An-Nisa’: 64).

Aku tidak hadir di sisi Rasul-Mu (saw) ketika beliau masih hidup. Ya Allah, kini aku dating untuk berziarah kepadanya karena aku mencintainya, ingin bertaubat dari kejelekan amalku, mengakui dosa-dosaku dan memohon ampun kepada-Mu. Engkau lebih mengetahui dosa-dosaku daripadaku. Aku menghadap kepada-Mu dengan Nabi-Mu, Nabi pembawa rahmat (saw), maka jadikan aku, ya Allah, dengan Muhammad dan Ahlul baitnya, orang yang mulia di sisi-Mu di dunia dan akhirat, dan tergolong kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah.

Ya Muhammad, ya Rasulallah, demi bapakku dan ibuku, ya Nabiyallah, wahai penghulu makhluk Allah, sungguh aku menghadap denganmu kepada Allah Tuhanmu dan Tuhanku agar Dia mengampuni dosa-dosaku, menerima amalku dan memenuhi hajat-hajatku. Karena itu, jadilah engkau pemberi syafaat bagiku di sisi Tuhanmu dan Tuhanku; sebaik-baik tempat memohon dan berlindung adalah Tuhanku dan sebaik-baik pemberi syafaat adalah engkau wahai Muhammad (semoga shalawat senantiasa tercurahkan kepadamu dan Ahlul baitmu).

Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisi-Mu maghfirah, rahmat dan rizki yang luas, yang baik dan bermanfaat sebagaimana yang telah Kau anugerahkan kepada orang yang datang kepada Nabi-Mu Muhammad saw ketika beliau masih hidup, lalu ia mengakui dosa-dosanya dan Rasul-Mu (saw) memohonkan ampunan baginya, lalu Engkau mengampuninya dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi. Semoga Allah senantiasa mencurahkan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya yang suci.

Doa ini dikutip dan disarikan dari kitab Mafâtihul Jinân (kunci-kunci surga)
Yang berminat tek arab doa ini bisa pesan ke Yayasan Al-Musthafa

Wassalam
Syamsuri Rifai

Amalan Praktis, bermacam2 shalat sunnah dan doa-doa pilihan, dan Artikel-artikel Islami klik di sini:
http://shalatdoa.blogspot.com
http://syamsuri149.wordpress.com

Milis artikel2 Islami, macam2 shalat sunnah, amalan2 praktis dan doa-doa pilihan serta eBooknya, klik di sini:
http://groups.google.com/group/keluarga-bahagia
http://groups.yahoo.com/group/Shalat-Doa


No comments: